Kvkk

Kvkk


                    RICKETTS TURİZM TİC. A.Ş

                      KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA AYDINLATMA METNİ

 Ricketts Turizm Tic. A.Ş (‘Daniel Tours‘) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine önem vermekteyiz. Bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" ile ilgili sizleri bilgilendirmek istiyoruz.  Ricketts Turizm Tic.A.Ş tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan kapsam çerçevesinde ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir.


1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Daniel Tours tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar yollarıyla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Daniel Tours  ve markalarının hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve/veya güncellenerek, aşağıda yer alan amaçlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz işlenebilmektedir:

•Kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, pasaport ve vize işlemlerinde vize talep edilen ülke yetkili mercileri tarafından kendilerine iletilmesi istendiği için işlenmesi gerekebilecek kişisel verileriniz; görsel/işitsel verileriniz

•Daniel Tours’ dan aldığınız seyahat ile ilgili sair hizmetler kapsamında gerekebilecek finansal verileriniz; Seyahat hizmetlerinizin yürütülmesi kapsamında elde edilen   kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz,

• Daniel Tours  online hizmetlerini kullanmak suretiyle çağrı merkezimizi veya internet sitemizi kullandığınızda,          

•Daniel Tours’un düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda veya internet sayfalarını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.

•Kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz;

•Seyahat planlamalarınız, rezervasyonlarınız ve kiralamalarınızın gerçekleştirilebilmesi,
•Konsolosluklara sunulmak amacıyla vize başvurularınızın yürütülebilmesi,

•Seyahat kapsamındaki sigorta işlemlerinizin gerçekleştirilebilmesi,

•Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılabilmesi,

•Kimliğinizin teyit edilebilmesi,

•İlgili mevzuat uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin paylaşılabilmesi,

•Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilebilmesi,

•İç işleyişin sağlanması, geliştirilmesi ve araştırma yürütülmesi,

•İşe alım ve işin devamının yürütülmesi için gerekli faaliyetlerin sürdürülebilmesi,

•Anlaşmalı olunan kurumlarla, size sunulan hizmetlere ilişkin faaliyetlerin yerine getirilebilmesi,

•Müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi,

•Müşterilerle seyahat avantajları ve aldıkları hizmet ile ilgili iletişime geçilebilmesi,

•Şirket bünyesinde yapılan eğitim, organizasyon, duyuru ve kart başvurularının gerçekleştirilebilmesi,

•Raporlama ve denetim yapılabilmesi

•Ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi ve bu kapsamda analizlerin, müşteri ilişki yönetiminin, raporlamaların yapılabilmesini ve sonraki talep ve organizasyonlarda kullanılabilmesini, kampanya, promosyon ve duyuruların yapılabilmesi, kullanım amaçları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini temin ederken , seyahat hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve müşteri taleplerinin gerçekleştirilebilmesi ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.


Ayrıca, 5682 sayılı Pasaport Kanunu, 5115 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu,  Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği, Kimlik Bildirme Kanunu’nun Uygulanması ile İlgili Yönetmelik, 1618 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, Daniel Tours’a ’a ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.


2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla:

•TÜRSAB
•İlgili Bakanlıklar dâhil, denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşları,
•Resmi merciler ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar
•Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri,
•Mahkemeler
•Avukatlar, danışmanlar ve denetimciler dâhil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişiler,
•Yetkili temsilci ve acenteler,
•Sigorta şirketleri
Havayolları, oteller, kiralama şirketleri,

•Anlaşmalı çalışılan Yurtdışı Dil  Okulları, Yurtdışı Gençlik Kampları ,Yurtdışı Üniversiteleri ,

•Anlaşmalı çalışılan Yurtiçi Gençlik Kampları ,
•Daniel Tours  kapsamında sunulan hizmetlerin ifasını temin etmek için anlaşmalı olunan hizmet sağlayıcılar ve iş ortaklarımız
•Ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi ve bu kapsamda analizlerin, raporlamaların kampanya, promosyon ve duyuruları yapan iş ortakları dâhil, seyahat hizmetlerinin yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirilmesi ve yürütülebilmesini sağlamak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında işbirliği içerisinde olduğumuz iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.


3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Daniel Tours sözleşme ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacı ile toplanır.


4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına ve KVKK ve TCK Kapsamında Suç Duyurusunda bulunma hakkına sahipsiniz.

5. Veri Güvenliği

Daniel Tours , kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemekte, kişisel verilerin muhafazası amacıyla gerekli güvenlik düzeyini sağlamakta ve her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Ayrıca Daniel Tours, gerekli güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli olan bütün teknolojik imkânları kullanmaktadır. Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili her türlü talep, soru, istek, öneri ve şikâyetlerinizi www.danieltours.com İletişim linkinden  veya  Kültür Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No:141 D:11 Konak -İzmir /Türkiye adresine bizzat başvurabilir yada info@danieltours.com  elektronik posta adresine iletebilirsiniz.